Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO leomar.pl

DLA KLIENTA DETALICZNEGO

I. FIRMA

Sklep internetowy działający pod adresem leomar.pl (zwany dalej „ Sklepem” ) prowadzony jest przez firmę

P.P.H. LEOMAR z siedzibą w Skórzewie przy ul. Sadowej 18, 60-185 Skórzewo, numer identyfikacji podatkowej

NIP PL 7790010107, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 189/89II. KLIENT

Regulamin niniejszy reguluje zasady obsługi w Sklepie klienta detalicznego (zwanego dalej „Klientem” ) 

i nie obejmuje warunków współpracy z partnerami handlowymi (odbiorcami hurtowymi) firmy LEOMAR,

posiadającymi indywidualne umowy o współpracy lub dokonującymi zakupów na odrębnych zasadach.III. ZASADY DZIAŁANIA

1. Asortyment sklepu obejmuje wyroby metalowe oferowane w sieci handlowej LEOMAR

2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet, wg poniższej procedury:

a. Klient osobiście przygotowuje i następnie składa zamówienie w Sklepie.

b. System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

c. Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość, potwierdzającą warunki realizacji

    zamówienia, (dostępność asortymentu). 

    Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

d. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

e. Przy dostępności towaru zostanie wystawiona i przesłana do klienta faktura PRO-FORMA 

    w celu dokonania przedpłaty3. Wszystkie ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podane 

   są w złotych polskich. Ceny netto podane są wyłącznie w celach informacyjnych.

   Ceny promocyjne nie podlegają upustom.4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie obowiązują do chwili zatwierdzenia nowego cennika, 

   zgodnie z polityką ustalania cen obowiązującą w firmie LEOMAR5. Do wartości zamówionego towaru zostanie dołączony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny 

   koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki. 

   Informacja o koszcie wysyłki pojawia się podczas wyboru przez Klienta sposobu doręczenia 

   i formy płatności.6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek 

    towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.7. Dla prawidłowej realizacji zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta numeru telefonu 

   kontaktowego, na który pracownik Sklepu lub pracownik firmy kurierskiej będzie mógł 

   zadzwonić w celu ustalenia szczegółów wykonania zamówienia.8. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie :

a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie LEOMAR.

b. Płatność przelewem bankowym przed wysyłką (PRZEDPŁATA)8. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu zamówienia Klienta 

    przez obsługę Sklepu w momencie kiedy towar jest dostępny.

b. Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia z księgowości

    LEOMAR o wpłynięciu całej wymaganej kwoty na konto Sklepu.9. Czas, w jakim jest możliwa wysyłka skompletowanego towaru wynosi zwykle 2 dni, 

   jednak w wyjątkowych przypadkach może on zostać wydłużony do 5 dni, przy czym 

   uwzględniane są tu wyłącznie dni robocze. Jeśli zamówiony przez Klienta produkt 

   nie będzie dostępny w ciągu 5 dni roboczych, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony

   i poproszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia.10. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, LEOMAR wysyła 

     do Klienta e-mail z informacją o tym, jakie pozycje udało się skompletować, a jakich brakuje.

     Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.11. Dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą e-mail.IV. KORESPONDENCJA

Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie, Klient zgadza się na 

prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany

przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego

stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status,

lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty,

forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.1. Potwierdzenie zarejestrowania. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje potwierdzenie 

    zarejestrowania.2. Potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy

    zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację 

    potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie 

    zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia 

    oraz adres docelowy wysyłki lub odbioru osobistego.3. Wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, 

    Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, wraz z informacją o adresie, na który

    przesyłka została wysłana.

4. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, na wyraźne życzenie Klienta

    lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację.

    Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres 

    podany przez Klienta.V. ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, 

    bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy

    (Ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014 r., Dz.U. z 24.06.2014 r., poz.827)

    Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne,

    LEOMAR ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.2. Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) w terminie 14 dni od dnia złożenia 

    oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: PPH LEOMAR, 60-185 Skórzewo, 

    ul. Sadowa 18, wraz z wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru. 

    Przesyłki dostarczone do LEOMAR za pobraniem nie będą przyjmowane. 

    W ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwrotu, firma LEOMAR prześle 

    Klientowi do podpisu fakturę korygującą za potwierdzeniem odbioru.3. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta (wg faktury zakupu) 

    nastąpi w  ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na konto podane 

    przez Klienta. 4. Jeżeli towar odebrany został przez Klienta w siedzibie LEOMAR, jego zwrot może nastąpić również 

    w siedzibie LEOMAR.   W takim przypadku wartość zwracanego towaru może być wypłacony po 

    otrzymaniu przez obsługę LEOMARU niezbędnych dokumentów i wystawieniu, na podstawie okazanej 

    przez Klienta faktury zakupu, faktury korygującej.VI. REKLAMACJE

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a. posiada wady techniczne,

b. jest niezgodny z umową,

c. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy gdzie wysyłka była spedycją FIRMY LEOMAR.2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar będzie wymieniony na

    pozbawiony wad. Gdyby wymiana nie była możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta 

    kwoty na podane konto oraz będzie wystawiona i przesłana 

    do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca.3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta 

    za pobraniem,   kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.4. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia 

    przesyłki, spisany wraz z kurierem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności 

    kuriera, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół.

    Reklamowany towar należy odesłać do LEOMAR w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonych produktów,

    wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki.

    Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.5. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres:

    PPH LEOMAR, 60-185 Skórzewo, ul. Sadowa 18,. Przesyłki dostarczone do LEOMAR 

    za pobraniem nie będą przyjmowane.VII. KOSZTY DOSTAWY

Ceny obowiązują dla dostaw na terenie Polski i zawierają podatek VAT.

Rodzaj przesyłki

Koszt przesyłki

Przesyłka kurierska na adres podany przez Klienta

Przesyłka kurierska za pobraniem na adres podany przez KlientaVIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Firma LEOMAR w zakresie ochrony danych osobowych stosuje wdrożoną w firmie Politykę Ochrony Danych, która wypełnia normy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane 

   i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówień (zobowiązania kontraktowe) oraz wypełniania obowiązków prawnych LEOMAR.  Firma nie stosuje zautomatyzowanego systemu zbierania danych osobowych oraz profilowania.

   Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone hasłem i przetwarzane wyłącznie 

   przez osoby do tego upoważnione.

3. Klient nie ma obowiązku podawać LEOMAR swoich danych osobowych, jednakże może to uniemożliwić zrealizowanie zamówienia.4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego 

    lub nieprawdziwych.

5. Firma LEOMAR nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, 

    które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy 

    loginu i hasła do ww. konta.5. Każdy Klient ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważa, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone w jego przypadku przez LEOMAR.IX. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Nazwy produktów należą do właściciela i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie 

    w celach informacyjnych.

2. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością LEOMARU Zakazuje się jakiegokolwiek 

    komercyjnego wykorzystywania ich bez zgody naszej firmy.

3. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego LEOMAR nie stanowią oferty w rozumieniu

    Kodeksu Cywilnego - są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 

    w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. LEOMAR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany

    obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed 

    datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących

    w dniu złożenia zamówienia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem